Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Bon stażowy
Bon zatrudnieniowy
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników
Spółdzielnie socjalne

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY


AKTUALNOSCI

08.02.2016 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej

14.01.2016 r.
REFUNDACJA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA , NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
>> czytaj więcej

05.01.2016 r.
RAPORT Z BADANIA
Dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb średzkiego rynku pracy
>> czytaj więcej

23.12.2015 r.
PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM
18 grudnia 2015 r. w restauracji Max Marina odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia II edycji konkursu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. „PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM”. Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają z usługi Powiatowego Urzędu Pracy - podpisując umowy o zorganizowanie stażu oraz promocja i wyłonienie pracodawców powiatu średzkiego, którzy przyczyniają się do aktywizacji osób bezrobotnych. Honorowym patronem Konkursu, był Starosta Średzki, a patronem medialnym tygodnik „Gazeta Średzka”.
>> czytaj więcej

26.10.2015 r.
PROŚBA DO PRACODAWCÓW
Starosta Średzki, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej we współpracy z Pracownią Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina przystępują do badania, które ma określić oczekiwania Pracodawców w zakresie kwalifikacji pracowników oraz zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe w powiecie średzkim.
>> czytaj więcej

31.07.2015 r.
NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W RAMACH PROGRAMU WRPO 2014+
W związku z realizacją w 2015r. projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I)”
Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zaprasza PRACODAWCÓW do organizacji staży dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
-osób o niskich kwalifikacjach,
- osoby w wieku 50 lat i więcej.
Ze stażu mogą skorzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony Profil pomocy I lub II umożliwiający skierowanie do odbycia stażu oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający staż jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.
Pozytywnie rozpatrzone będą wnioski pracodawców gwarantujących po zakończeniu stażu zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi organizacji staży można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5, lub ze strony internetowej Urzędu www.sroda.pup.gov.pl .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> pobierz wniosek

08.06.2015 r.
NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH PROGRAMU POWER w 2015 r.
W związku z realizacją w 2015r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I)” w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zaprasza PRACODAWCÓW do organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w szczególności dla:
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób niepełnosprawnych,
- osób o niskich kwalifikacjach.
Ze stażu mogą skorzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony Profil pomocy I lub II umożliwiający skierowanie do odbycia stażu oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający staż jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.
Pozytywnie rozpatrzone będą wnioski pracodawców gwarantujących po zakończeniu stażu zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi organizacji staży można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5, lub ze strony internetowej Urzędu www.sroda.pup.gov.pl .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> pobierz wniosek o organizację stażu

22.05.2015 r.
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od poniedziałku 25 maja 2015r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Celem KFS jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.
W latach 2014 i 2015 środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.
>> czytaj więcej

12.05.2015 r.
TWOJA SZANSA NA PRACĘ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zaprasza osoby bezrobotne do wzięcia udziału w projekcie „TWOJA SZANSA NA PRACĘ”
Do programu specjalnego w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy według poniższych kategorii:
• okres pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych – powyżej 12 m-cy,
• wiek – od 30 do 50 lat
• płeć – kobiety
• poziom wykształcenia – zasadnicze zawodowe i niższe
• posiadane kwalifikacje – brak lub niskie
• doświadczenie zawodowe – brak lub poniżej 1 roku
• predyspozycje psychofizyczne – gotowość do zmian, motywacja
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działań, określający ścieżkę rozwoju każdego z uczestników i wybierając najodpowiedniejszy rodzaj wsparcia,
• porada indywidualna,
• porady grupowe i zajęcia aktywizacyjne,
• regularny kontakt z doradcą zawodowym,
trzymiesięczne płatne staże.
W ramach elementów specyficznych wspierających zatrudnienie każda z Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma darmową możliwość zmiany wizerunku (np. wizyta u dentysty, okulisty, fryzjera, kosmetyczki, zakup odzieży, itp.).
Wypełnij dołączony formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do nas osobiście lub wyślij pocztą. Ilość miejsc ograniczona!
Szczegółowe informacje:
Katarzyna Kowalska Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., pokój nr 5 ul. Kosynierów 46
Bogumiła Czajka Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., pokój nr 20 ul. Kosynierów 46
>> pobierz ankieta
>> pobierz plakat

04.12.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 20 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ulicy Szpitalnej 4, który uzyskała 100 pkt. czyli największą ilość punktów.

14.08.2014 r.
Informacja o realizacji projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37497 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”
>> czytaj więcej

PLAN SZKOLEŃ
Szkolenia, które planuje zorganizować Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w 2014 roku finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> czytaj więcej

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

ZAGRANICZNE OFERTY PRACY
>> czytaj więcej

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia

 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Staże w ramach bonu stażowego
Szkolenia
Refuncja wynagrodzenia osób do 30 lat
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Bon zatrudnieniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.